تاریخچه پرده

تاریخچه پرده

/curtain-history/

اولین پرده را چه کسی آویخت؟ از روزگاران گذشته، پرده به عنوان پوششی برای درها و پنجره ها و جلوگیری از نفوذ سرما بکار میرفته است. برای این کار از چوب های سخت و یا یک تکه پارچه استفاده میکردند. در یونان باستان خانه ها ساده بوده و کاخ ها فقط با مرمر و سنگ های گرانبها زینت داده میشد اما در روم...